MOLDOVA

Hovedstad:

9mVA15

Internet Domæne:

IheJIMUWubZdPuG

Landekode:

6870

Befolkning:

bpZRxuHkKRXJVcAztVH

Alarmopkald:

WYkyrjDTMAuNFKSQFxZ

Officielt sprog:

iZxYtiQHSGEWSZizQcF

Valuta:

ZfaPHqfliQFE

Wiki:

Wiki Link

Sundhed

Click Here

Hovedstad:

9mVA15

Befolkning:

bpZRxuHkKRXJVcAztVH

Internet Domæne:

IheJIMUWubZdPuG

Valuta:

ZfaPHqfliQFE

Alarmopkald:

WYkyrjDTMAuNFKSQFxZ

Wiki:

Wiki Link

Landekode:

6870

Officielt sprog:

iZxYtiQHSGEWSZizQcF

Sundhed:

Click Here

INFORMATION OM CHISINAU MOLDOVA